boeterente voorkomen door huis verkopen en herkopen?

Beoordeel deze topic
9.4 / 10 (7)
2 maart 2015 18:04 job
Mijn dochter heeft een hyp van ca 250.000 tegen 4,7% met looptijd van 20jaar.
De looptijd duurt nog ca. 13jaar
Bij oversluiten is de boeterente ca 20.000euro
Stel:
ik koop het huis, zij lost de hyp af.
Daarna onderhandelt zij bij een bank over een nw hyp en koopt het huis van mij terug.
De hyp betaalt ze weer aan mij terug.
Behalve adm.kosten bespaart ze heel veel boeterente.

Is zoiets wettelijk toegestaan??.
4 maart 2015 14:55 Erik (stuur Erik een privé bericht)
Beste Job,

Ik begrijp als geen ander dat 2% overdrachtsbelasting 5.000 euro is (als het huis 250.000 euro zou zijn), en dat de boeterente 4x zo hoog is (al is de boeterente fiscaal aftrekbaar en overdrachtsbelasting niet). En ik begrijp ook dat bij een boeterente van 20.000 euro de schrik om het hart slaat, want de boeterentes zijn door de lage hypotheekrentes nu torenhoog.

Maar:

Wat u ook vindt van de boeterente (die voortvloeit uit de afspraken zoals ze vastliggen tussen uw dochter en de bank), het is wel een contractuele afspraak. Door een feitelijke truc, namelijk verkopen en terugkopen, kan dit vermeden worden en er is een reele kans dat u daar mee wegkomt, omdat de bank er niet per se achter hoeft te komen.

Echter: De bedoeling van uw dochter is niet om het huis te verkopen, maar om van de boeterente af te komen. En daarmee is de truc van het verkopen en terugkopen niet gericht op de transactie maar op het ontduiken van een afspraak met de hypotheekverstrekker. Als de hypotheekverstrekker hier achter komt, zal deze u in rechte kunnen aanspreken, omdat u doelbewust de boeterente heeft ontdoken. Een rechter zal zonder meer de hypotheekverstrekker in het gelijk stellen, omdat voor beide partijen (uw dochter en de hypotheekverstrekker) zonneklaar is dat de bedoeling van de overeenkomst destijds is geweest: Als u eerder van uw rente af wilt, en de rente in de markt is lager, en u gaat NIET verhuizen, dan krijgt u een boeterente. Het gaat om de bedoeling en beleving die beide partijen hadden toen de overeenkomst (de hypotheek in dit geval) werd aangegaan. Deze wijze van beoordelen vloeit voort uit het "Haviltex-arrest".

Als de rechter de hypotheekverstrekker (terecht) in het gelijk stelt, dan zal niet alleen de boeterente alsnog betaald moeten worden, maar zou uw dochter ook nog in het Frauderegister Hypotheken terecht kunnen komen, een brandmerk dat 10 jaar lang blijft zitten...........

Ook al zou de kans klein zijn dat uw dochter tegen de lamp loopt, WIJ werken in ieder geval als bedrijf niet mee aan deze constructie, omdat deze constructie -hoe begrijpelijk ook de frustratie omtrent de torenhoge boeterente- in strijd is met de inhoud van de hypotheekovereenkomst en overigens ook in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Ik begrijp nogmaals dat de hoge boete zeer vervelend is, maar wil u als mens adviseren om deze gedachte te laten varen. Wij helpen graag met nieuwe hypotheken, maar wel op een zuivere, correcte grondslag.

Mocht u nog vragen hebben, dan help ik u uiteraard graag.

Hartelijke groet,

Erik Verberg
23 oktober 2015 12:01 Ivo
Hallo,

Ik begrijp niet helemaal waarom u het Haviltex arrest erbij haalt, althans in ieder geval niet uw onderbouwing.
Zover ik weet gaat het Haviltex arrest over de intentie bij het sluiten van het contract tegenover wat er al dan niet letterlijk in het contract staat.

De koper had tijdens het sluiten de intentie om 30 jaar te blijven wonen in de woning, inclusief de overeengekomen voorwaarden van de hypotheek.
Enkele jaren later botert het toch niet helemaal goed tussen de twee partijen omdat een van de twee vind dat de ander zich onredelijk gedraagt en wil een van de partijen onder de overeenkomst uit. Deze doet dat middels de constructie die de hypotheekverstrekker zelf heeft toegestaan in de voorwaarden, namelijk door de woning te verkopen.
Er kan hier een vergelijking worden gemaakt met het sluiten van een huwelijk. Er wordt overeengekomen om voor elkaar te zorgen etc. etc. tot de dood elkander scheid. Ook daar was de intentie ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst helder. Je wilde voor de rest van je leven bij die partner blijven en ging akkoord met alle bijbehorende juridische gevolgen.
Stel je nu eens voor dat we tegen iedereen die wil gaan scheiden zouden zeggen dat dat niet mag, tenzij je dood bent...
Nu breng ik een kleine nuance aan, een soort van ontbindende voorwaarde: Tijdens je huwelijksovereenkomst is er op papier opgesteld dat als je niet meer met je partner samen wil zijn, je dan de overeenkomst (huwelijk) mag ontbinden. Je mag nu dus scheiden indien het echt niet meer gaat.

Dit soort beslissingen neem je vooraf met goede intenties en ten goede trouw.

Stel: Je besluit om de relatie te beëindigen omdat je ondanks praten en onderhandelen niet meer samen kan zijn en je besluit daarom om de overeenkomst te ontbinden door gebruik te maken van de ontbindende voorwaarde, kortom: je gaat scheiden. Betekent dit dat je later niet meer verliefd kan worden?
Mijn stelling is dat je verliefd kan worden op een ander en zelfs op dezelfde partner. Het blijkt maar al te vaak voor te komen dat mensen gaan scheiden en later toch weer met dezelfde partner trouwen.

Het al dan niet later terugkopen van de woning heeft volgens mij juridisch gezien niks te maken met de eerder gesloten koopovereenkomst en hypotheekovereenkomst, die namelijk beiden zijn afgesloten/beëindigd door de verkoop van de woning (de ontbindende voorwaarde). De intentie tijdens afsluiten was helder voor beiden en tijdens het lezen van de akte bleek dat de overeenkomst kan worden beëindigd door het verkopen van de woning. Volgens mij is er ten tijde van het afsluiten van het contract geen enkele aanleiding geweest om aan te nemen dat deze voorwaarde niet altijd zou gelden. Sterker nog, men mag er vanuit gaan dat er een goede afweging is gemaakt voor de rentevastperiode en de voorwaarden van de hypotheekverstrekker en andersom.
Indien de hypotheekverstrekker expliciet wilde voorkomen dat een hypotheekafnemer deze clausule zou kunnen gebruiken om de woning te verkopen en zelf terug te komen, zou deze dit vooraf hebben kunnen bespreken met afnemer of in de voorwaarden zetten. Juist als professionele partij had deze dit namelijk eerder kunnen verwachten dan de afnemer die waarschijnlijk slechts enkele keren in zijn/haar leven een dergelijk contract zal afsluiten. Om dit nog meer kracht bij te zetten had de hypotheekverstrekker zelfs de relatie kunnen behouden door een beetje water bij de wijn te doen en niet vast te houden aan hele hoge boeteclausules! Afnemer besluit in dit geval enkel om de overeenkomst te beëindigen omdat deze vind dat de verstrekker niet redelijk is in de omgang.
Indien de hypotheekafnemer besluit om de overeenkomst te beëindigen onder de vooraf overeengekomen voorwaarden en voor lief neemt dat het vervolgens geld kost om dezelfde woning weer terug te kopen, wat is er dan verkeerd aan?

Alleen indien er in de eerste contractonderhandelingen of het contract zelf expliciet is afgesproken dat er later geen nieuwe overeenkomst gesloten mag worden voor hetzelfde onroerende goed door de kopende partij is er reden om aan te nemen dat dit niet is toegestaan.

Zie ook een columns van Jos Koets over dit fenomeen: http://www.homefinance.nl/algemeen/blog/boetevrij-verkopen-991007.asp en http://www.iex.nl/Column/150922/De-verkoop-terugkooptruc.aspx
23 oktober 2015 13:33 Erik (stuur Erik een privé bericht)
Ik begrijp uw reactie en ik constateer 1 groot manco in de redenatie: U trekt een vergelijking met scheiden en later weer verliefd worden en weer bijelkaar komen. In dat geval ben ik het helemaal met u eens. Maar voor zover ik toch uit deze hele discussie heb kunnen afleiden, wordt het huis hier enkel en alleen verkocht om de boete te vermijden en met VOORAF al het oogmerk om de woning weer terug te kopen.

Dat zou in uw vergelijking dus betekenen dat mensen uitelkaar gaan terwijl ze toch verliefd op elkaar zijn en vooraf afspreken dat ze weer snel met elkaar gaan trouwen. Nu is dat niet verboden (er is immers geen derde partij bij betrokken die daar forse nadelen van ondervindt) maar het is op zijn minst onzinnig te noemen.

Alles staat en valt met bewijsbaarheid. Als iemand verkoopt aan zijn ouders en later spijt heeft en het huis weer terug koopt: niets aan de hand. Als aantoonbaar is dat iemand dit puur doet om de boeterente te vermijden, dan is het in strijd met de bedoeling waarmee de overeenkomst is aangegaan. Dat is en blijft onze visie.

En die visie is niet ingegeven door het feit dat wij hypotheken adviseren, want wij zouden JUIST profijt hebben als mensen overstappen en oversluiten, DAAR verdienen wij immers ons geld mee.

Het Haviltex arres heeft volgens u niets te maken met deze materie. In die zin wel bijzonder dat alle juridische afdelingen van ALLE banken dit arrest gebruiken in kwesties zoals waar wij het nu over hebben.

Ik voer deze discussie niet om punten te scoren, maar wij hebben een rechte rug (dat is bij diverse hypotheekadviseurs nog wel eens anders) en die blijft recht.

Het staat een ieder vrij om zijn of haar geluk te beproeven, de jurisprudentie bouwt zich vanzelf op.

Hartelijke groet,

Erik
23 oktober 2015 15:37 Ivo
Beste Erik,

Allereerst bedankt voor je reactie. Ik waardeer het enorm als mensen oprecht zijn en reageren.
Je hebt gelijk dat de vergelijking niet 100% op gaat.

Ik begrijp jouw standpunt volkomen en besef dat jullie als hypotheekadviseurs uiteindelijk niet het advies geven om op deze manier te werk te gaan. Ik denk dat het echter meer een algemene juridische kwestie is dan iets bijzonders voor hypotheken.

Het Haviltex arrest ging over een verkocht product waarbij de retourvoorwaarden niet helemaal helder waren geformuleerd door verkopende partij. Koper wilde de verkoopovereenkomst ongedaan maken zonder enige vorm van uitleg of compensatie, wat niet redelijk was. De schade zou dan volledig bij de verkopende partij komen te liggen wegens een foutje in de verkoopovereenkomst en gezien het formaat van de verkopende partij kan hem dit niet dusdanig zwaar worden aangerekend. Core business van Ermes en Langerwef in de Haviltex zaak was het maken van die machines, uiteraard met de intentie om die te verkopen. Ze waren dusdanig trots op hun machines dat ze een soort van 'niet goed, geld terug' clausule hadden opgesteld, alleen zonder dat er enige vorm van uitleg in stond wat zou vallen hieronder. Technisch gezien mocht Haviltex dus de koop ontbinden zonder reden, maar daarover oordeelde de hoge raad anders. Haviltex had kunnen weten dat het zou gaan om een 'niet goed, geld terug' clausule, niet een 'gratis gebruiken en dan terug geven' clausule.

Voor banken en verzekeringen zie ik dat anders, zij worden immers geacht vakkundig te zijn in het opstellen van dergelijk contracten. Bij banken en verzekeringsmaatschappijen die complete juridische afdelingen hebben en alles tot in de kleine lettertjes uitdokteren kan hier dus niet achter worden geschuild. Bovendien is er door de hypotheekverstrekker wel degelijk nagedacht over de ontbindende voorwaarden, wederom een reden om als afnemer niet aan te nemen dat er iets anders werd bedoeld.

Het uitgangspunt is dat als van beide partijen een redelijk gelijke mate van juridische kennis mag worden verwacht, de billijkheid en redelijkheid prevaleert boven de letterlijke tekst. Zie ook het Matser-arrest (HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125), hierin staat een koopovereenkomst opgesteld door de professionele verkoper centraal. Bij de uitleg van dit contract komt het er in de eerste plaats op aan welke zin de – in dit geval – niet-professionele koper daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht toekennen en op hetgeen de verkoper te dien aanzien van de koper mocht verwachten.

De uitspraak van het Hof in de zaak Haviltex werd door de Hoge Raad afgestraft met de overweging:
‘De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen
behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.’


Mijn inziens mag ik als koper van een woning, afnemer van een hypotheek en niet-jurist verwachten dat een professionele partij - die niets anders doet dan dergelijke producten op de markt te zetten - hun voorwaarden zo hebben geformuleerd dat de intenties duidelijk zijn. De exacte tekst kun je dan over twisten, maar de intenties zijn wederom belangrijk. De ontbindende voorwaarde van het verkopen van de woning blijft dus centraal staan. Ik mag er als afnemer dan redelijkerwijs vanuit gaan dat dit wordt toegepast als ik mijn woning verkoop, ongeacht de reden van verkoop tenzij er ergens iets is vermeld over het verkopen van het huis met nadrukkelijk de bedoeling om er zelf niet meer te wonen.

Ik heb vooralsnog geen jurisprudentie kunnen vinden hierover, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een rechter in het nadeel van de consument zou oordelen. Zeker gezien het verschil van niveau in kennis ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en machtspositie van de hypotheekverstrekker om tot een redelijke en billijke boeteclausule te komen lijkt mij aanleiding genoeg. Het verkopen en terugkopen van de woning brengt hoge kosten met zich mee en men zou dus kunnen zeggen dat het redelijk is om de hoogte van die kosten als een maximum te stellen als boeteclausule.
Kortom: kost het verkopen/terugkopen u €10.000, dan is een boeteclausule van €10.000 of minder billijk voor het oversluiten van de hypotheek en mag worden verwacht dat de klant bij de hypotheekverstrekker blijft.
Ik vind dat in alle redelijkheid niet van een consument mag worden verwacht dat hij de ontbindende voorwaarde anders had moeten opvatten ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Waarschijnlijk is het bij consument nooit opgekomen dat hij de woning in de toekomst misschien ooit zou willen verkopen om deze zelf later weer terug te kopen met alle financiële gevolgen en risico's van dien. Indien de consument daar wel aan zou hebben gedacht zou die waarschijnlijk nooit de overeenkomst zijn aangegaan.

Zowel het Haviltex-arrest als het Matser-arrest gaan over de te verwachten voorwaarden ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst.
Dat iemand nu (jaren later) de intentie heeft om de overeenkomst te ontbinden middels een ontbindende clausule om vervolgens een nieuw contract aan te gaan doet er volgens mij niet toe.

Ik vind het een zeer interessante discussie en ben zeer benieuwd naar jurisprudentie hierover.
24 oktober 2015 09:11 Erik (stuur Erik een privé bericht)
Hoi,

Helder betoog en het klopt wat je zegt. En het is ook een feit dat bij onduidelijkheid het in de regel zo is in de vigerende rechtspraak dat de professionele partij maar duidelijker had moeten zijn, want die doet immers dagelijks dit soort zaken. Maar blijft overeind dat de intentie van de consument in dit soort gevallen is om met een oneigenlijk middel, een truc, datgene te omzeilen waarvan men donders goed weet dat men het puur doet om die boeterente te omzeilen.

We moeten inderdaad maar zien wat er uit komt. Strikt naar de letter is dit toegestaan. Kijk je naar de geest ervan, dan kunnen we niet anders dan concluderen dan dat het puur gedaan wordt om een boeterente te vermijden waarvan je wist dat je die zou krijgen, en dat je dat feitelijk puur doet door een "list".

Er komt binnenkort jurisprudentie over want er zijn een paar banken die dit aanpakken. Voor mijzelf geldt: integriteit is het enige wat we echt wel of niet hebben, en een "beetje" integer bestaat niet. Ik vind het naar onze zakenpartners (alle banken en hypotheekverstrekkers) not done om dit uit te voeren, en ook naar de consument zou ik het beeld afgeven dat we zouden helpen met een list om iets te vermijden. Hoe de rechtspraak zich daar ook over uit zou laten.

Met NHG zie ik dezelfde systematiek: Als men uit elkaar gaat en beiden los van elkaar de lasten niet kunnen opbrengen, kun je je huis verkopen en het verkoopverlies met succes claimen bij NHG (Waarborgfonds Eigen Woning). Dat is waar NHG onder meer voor bedoeld is, dus logisch en legitiem dat daar gebruik van wordt gemaakt. Toch zijn wij wel eens mensen tegengekomen die aangaven dat zij puur voor de NHG claim uit elkaar zijn gegaan, puur voor NHG, en daarna weer bij elkaar kwamen, en dat dat vooraf ook het plan was. Het zal geen verbazing wekken dat wij met dat soort mensen niet in zee gaan.

Wij zijn niet kinderachtig en zoeken in goede gevallen ook echt wel de grens op van wat mag, maar wel met gezond verstand en met het belang van de client voor ogen. Maar doelbewust een list uithalen om aanspraak te maken op iets waar je feitelijk dus geen recht op hebt, dat soort cliënten willen wij niet hebben, al was het maar omdat ik dan ook erg benieuwd (of beter: benauwd) word wat voor trucjes men met ons gaat uithalen.

Blijft dat ik echt wel begrip heb voor het feit dat veel mensen tegen een hoge rente zitten en de boeterentes draconisch hoog zijn. Maar dat vind ik voer voor consumentenorganisaties en interbancair overleg hoe hier mee om te gaan voor de toekomst.

Dank voor jouw goed onderbouwde relaas, en laten we samen afwachten wat de rechtspraak hierin doet.

Goed weekend!

Erik
16 juni 2016 11:28 Eelco 16 juni 2016 11:39
Ik zit een beetje in hetzelfde schuitje.
10 jaar geleden gekozen voor een zo degelijke mogelijke (mede door advies van tussenpersoon)
hypotheek constructie.
Huizen werden per maand duurder dan ik kon sparen.
Tussenpersonen vertelden maar al te graag dat je uiteindelijk toch meer gaat verdienen en de sky was
de limit.
Bij de werkgever waar ik toen zat was overduidelijk dat dit niet zou gaan gebeuren dus wilde ik zo min mogelijk
risico lopen.
Dan is de angst voor 8% velen malen groter en is rente per jaar geen echte optie.

Maar door de huidige omstandigheden, waar ik verder niet op wil ingaan of het grenst aan corruptie oid,
is de rente zeer laag.
Banken maken maar al te graag reclame om klant vriendelijk en niet star over te komen en dan nu de
rentemiddeling dit om hun zwarte image wat grijzer te kleuren.

Allemaal leuk in theorie maar als je dan een aanvraag doet ga je opeens 100 Euro/mnd meer betalen!
Is de boete 60.000 Euro van totaal een hypotheek van 190.000 waar ik al keurig 120.000 Euro rente aan heb
betaald!!

Uitweg is verhuizen of ABA ed constructies.
Is dat een list of is de hypotheek zo dichttimmeren met een boete een list?
Banken willen toch het vertrouwen weer terug winnen?
Maar al wat ik hoor is eisen van banken waar de banken zelf zich niet aan willen houden, immers
die krijgen het geld bijna gratis.
Nu wordt ik als het ware bijna gedwongen om mijn huis te verkopen. Immers ik kan nu 'grstis' voor
60.000 (min kosten) duurder gaan wonen.

Mijn hypotheek is dus totaal niet meegegaan met de tijd en ondanks alle 'bank' recklame lijkt het
er op dat de banken ook niets willen doen.
Ik heb dan ook nog eens NHG dus risico lopen ze eigenlijk ook al amper.
Tussen de huidige 5,3 en mogelijke 2,8 zit nu behoorlijk wat ruimte wat gebruikt kan worden tbv reparatie van
mijn hypotheek.
Immers over 20 jaar loopt deze af en is er amper wat van de schuld af.
Mijn woning bestedingsmogelijkheden gaan nu volledig op aan de huidige rente.
Maar over 20 jaar behoort verplichte verkoop tot de mogelijkheden, deze list hebben veel banken ook
al in hun contracten staan.

Door het 'vallen' van de banken zijn veel Nederlanders veel belasting kwijt en moest de rente naar bijna nul.
Maar zoals we uit ervaring weten is dat daar bijna geen weg meer uit terug is.
De rente 'kan' eigenlijk niet meer veel om hoog.
Ik zit dus nu ook te bekijken of een ABA constructie te doen is immers afspraak is afspraak bij een constructie
met bedrijven die afspraken zelf al niet nakomen is natuurlijk dan geen 'list' meer.
Wanneer gaat deze branche nu echt eens aan het werk om het slopen van de economie tegen te gaan.

Maar nu bekruipt mij het gevoel dat tussenpersonen er zijn voor de banken en blijkbaar niet de klanten.
Waarom wordt immers ABA niet geadviseerd.
Balen de banken dat in het dichttimmeren van alle 'listen' deze er tussen door is gekropen.
Graag ga ik eerlijk en fatsoenlijk in gesprek met mijn bank, maar als ik daar niet uit kom omdat deze misbruik
maakt van zijn macht zou het aanbieden van constructies om boetes te mijden een plicht zijn van de tussen personen.
Immers heeft die branche ook nog heel veel goed te maken.
16 juni 2016 11:42 Erik (stuur Erik een privé bericht)
Wij delen uw visie dat de banken forse marge maken. Dat is objectief het geval. Een rentemiddeling in uw situatie zou mijns inziens echt lastenverlichting teweeg moeten brengen. Ik reken graag kostenloos en vrijblijvend met u mee.

Hoewel veel hypotheekadviseurs indertijd wellicht opportunistisch waren, waren consumenten dat ook. Men wist met gezond verstand dat er weinig afgelost wordt in veel constructies. Ook met beleggingsfonden etcetera is het -wij horen dagelijks van consumenten dit soort klachten over hun voormalige adviseur- dat als de beleggingen te weinig opleveren, dat je dan niet aan het einde van de rit voldoende hebt opspaard. Iedere consument weet dat beleggen risico inhoudt, maar als resultaat slecht is, is de adviseur slecht, en als het resultaat geweldig is, dan heeft de consument het goed besloten.

Dat geldt ook voor de rentes. Hoewel wij veel verstand hebben van hypotheken (bovengemiddeld), zagen ook wij jaren geleden dit soort rentes niet aankomen, en als mensen budgettair goed op moeten letten met hun hypotheek is een lange rentevaste periode vaak de veiligste en beste oplossing. Achteraf bezien is dat niet leuk, maar het was TOEN waarschijnlijk de beste keus geweest. Had men destijds variabele rente gekozen, en de rentes waren omhoog gevlogen, dan had dezelfde adviseur het OOK fout gedaan.

Boetebepalingen bij afkoop van het rentecontract zijn fors en draconisch in veel gevallen (als rente lang vaststaat), en tegen de achtergrond van de forse marges begrijp ik volledig dat men daar als consument boos van wordt. Volstrekt logisch. Maar er is wel een contract getekend met een bank/hypotheekverstrekker en het verkopen van een huis om hem daarna terug te kopen heeft als doelstelling het oneigenlijk vermijden van boeterente. Wij zullen die constructie nooit faciliteren, vanwege het simpele feit dat de doelstelling onrechtmatig (want strijdig met de uitleg van de hypothekovereenkomst) is. Hoe oneerlijk het ook voelt.

Ik denk nog steeds dat rentemiddeling de pijn fors kan verzachten en wij rekenen dit graag uit voor mensen die dit overwegen!

Verder begrijp ik uw reactie, want wat rechtmatig is, voelt niet altijd rechtvaardig.

Hartelijke groet en succes!

Erik Verberg
16 juni 2016 12:19 Eelco
Hartelijk dank voor uw reactie.
Natuurlijk is de aandelen polis die er bij verkocht is ook drama.
Maar dan is er nog een verschil tussen verlies mbt aandelen en verlies mbt
kosten constructie en dat had de tussen persoon wel moeten weten.
Dat is gewoon duidelijk oplichting geweest.

Dat ik het contract getekend heb is duidelijk, ik was er bij.
Maar nu ontstaat er iets raars!!

Banken willen liever niet hun huidige veel betalende klanten kwijt met een nog korte
looptijd en komen met het trucje rentemiddelen.
Maar dat willen ze mij helemaal niet aanbieden wat ik heb nu opeens een
'wurg' contract. Eigenlijk creëren de banken deze term zelf ivm hun reclame slogans.
Wij als ... ondersteunen u graag tijdens uw lang looptijd.
Immers er kan veel gebeuren in 30 jaar tijd, dan zijn we er voor u.

BS!!
Gebeurt helemaal niet.
Getekend, 30 jaar vast niets geen service.
Enige uitweg is het huis verkopen.
Want anders is het 60.000 Euro boete en die berekening is duidelijk, de banken
mogen wel listen gebruiken.
Maar o wee als de klanten dat doen.
Gewoon een 'woekerpolis' deel twee -- 'woekerhypotheken'.

Dat mensen dus op zoek zijn na een uitweg is logisch, niets illegaals of wat
dan ook.
Maar hoe sterk zijn de banken in dit verhaal en kunnen ze de boel manipuleren.

Maar goed.
Hier kunnen we natuurlijk heel lang over praten, helaas is de wereld zo veranderd
dat de gekste dingen kunnen gebeuren.
Laten we hopen dat de rente niet teveel gaat stijgen want dan hebben we een echte crisis
aan onze broek hangen.
Helaas doet mijn hypotheek verstrekker niet voor iedereen aan rentemiddeling, maar zegt
het wel te doen.
Fatsoen is bij veel banken nog heel ver te zoeken.
Als tussen persoon is het plicht om de bank niet te vertrouwen, helaas wordt dat nog teveel
wel gedaan.
Rare ondoorzichtige markt.
16 juni 2016 12:30 Erik (stuur Erik een privé bericht)
Dag Eelco,

Ik begrijp je verhaal. Wij worden (en wij hebben nooit anders gedaan dus ik mag dat hardop zeggen) enkel en alleen betaald door de consument en ontvangen geen provisies of vergoedingen van banken, dus wij helpen de klant dan ook naar een hypotheekverstrekker die de minste "fratsen" heeft. Recentelijk is er een hypotheekverstrekker opgestaan die in haar voorwaarden stelt dat de klant jaarlijks bewijs van zijn inkomen moet opsturen naar de bank. Dat soort zaken is niet in het belang van de client en wij gaan daar het liefst met een grote boog omheen.

Met woekerpolissen wisten de adviseurs vaak zelf niet eens wat ze verkochten (dat is vaak meer een probleem van IQ of opleidingsniveau dan dat het vooropgezet bedrog is van ze), maar feit is dat er heel veel mee verdiend is. Maar ik deel je visie dat er heel veel troep is verkocht, en ik ben blij dat ik HIEROVER hardop mag zeggen dat wij er NUL verkocht hebben.

Over het feit dat jij specifiek niet zou mogen middelen bij je bank: wil je dat WIJ eens (kostenloos) dit voor je onderzoeken?

Hartelijke groet,

Erik
16 juni 2016 12:43 Eelco
Beste Erik,

Ik stuur jullie de print screen van de geld verstrekker zo meteen even op.
Kunne jullie die jongens ook met een grote boog gaan mijden ;-)

Gr.
27 oktober 2016 20:36 willem 27 oktober 2016 20:37
Beste Erik,

In oktober 2015 schreef u "Er komt binnenkort jurisprudentie over want er zijn een paar banken die dit aanpakken.". Heeft misschien al meer nieuws over de visie van de rechter in deze?

Hartelijke dank,

Willem
Reageer op topic